onsdag 1 april 2015

bud och hur jag lagt det

So here I have put it
If I get hold of my property.
If I get hold of my money, get my witnesses also hold of the money.
My entire sixth billion to be away, also my 12th billion, and so I continue with my 18th billion, if it needs ...
However, a billion is 1,000 million.
I have said that 2 million are my normal bid, for each one, for us who kept on, and dither testify awhile. And two million is nothing bad bid. For it is the bid in question.

But 2 million is after 3 years 4 Millions, and after Additional contents three years is 8 million, Additional contents after three years is 16 million, and so on. That is, if you increase the 30% per year is about 2.2 times the amount in 3 years, with a decent value, and if you do not have to use capital. And that is if you choose a decent fund one year.
Some have received higher and some lower amount, but my calculations are correct

And not only this.

Let's say you work for 50 years and has salary of 20,000sek per month, it gives
20000 * 12 * 50 = 12000000sek
Altså 12 million sek, it's a sum not going to if you do not check it.
6000 is rent and superficial 6000 is living.
When you put 8,000 per month
for and getting together 2000000 becomes 2000000skr / 8000 = 250 months
Thus 250/12 = 20.8 years. it goes a little faster with increased value,
But as I said 20 years.

Value increase of 2 million in hand, is a very good bid. And you are very many, and especially from Vänerborg, Gothenburg and Karlstad, I have not forgotten you.

But it is an offer, and there is a deal
You should like to testify to me or the kids or whatever feels important.
You will receive assets if I get hold of them in contracts or conviction, but you will testify even if there are no assets in reverse chop, but it's a good deal.
I have also increased the security of witnesses and facilitated them.

We are so many, everyone can use some of their vännner and protect up its witness.
We can use the aggressive racketeering.

Most of the info you need and sort out the situation on the blog

---
Så här har jag lagt det
Om  jag får tag i min egendom.
Om jag får tag i mina pengar, får mina vittnen också tag i pengar.

Hela min 6:e miljard ska bort, också min 12:e miljard, och så fortsätter jag med min 18:e miljard, om det behösvs...
Men en miljard är 1000 millioner.
Jag har sagt att 2 miljoner är mitt normala bud, till var och en, för oss som hållt på och vela vittna ett tag. Och två millioner är inget dåligt bud. För det är bud det handlar om.

Men 2 miljoner är efter 3 år 4 milljoner, och efter yttligare 3 år är det 8 millioner, efter yttligare 3 år är det 16 millioner, osv. Dvs om du ökar det 30 % per år är det ca 2.2 gånger beloppet på 3 år, med en hyfsat värde och om du inte måste använda kapitalet. Och det är om du väljer en hyfsat fond ett år.
Några har fått högre och några beloppet lägre, men mina beräkningar stämmer

Och inte bara detta.

Låt säga att man jobbar 50 år och har lön på 20000 per månad det ger
20000*12*50=12000000
Altså 12 millioner, det är en summa man inte kommer fram till om man inte kollar den.
6000 är hyra och ytligare 6000 är uppehälle.
Då lägger ni 8000 per månad
för och få ihop 2000000 blir det 2000000kr/8000=250 månader
Alltså 250/12 =20.8 år. det går dock lite snabbare med värdeökning,
Men som sagt 20 år.

Värdeökning på 2 miljoner i handen, är en väldigt bra bud. Och ni är väldigt många och speciellt från Vänerborg, Göteborg och Karlstad, jag har inte glömt er.

Men det är ett bud, och det finns en deal
Ni ska vilja vittna för mig eller barnen eller vad som nu känns viktigt.
Ni får tillgångar om jag får tag på dem i kontrakt eller fällande dom, men ni ska och vittna även om det inte blir några tillgångar är baklängesdealen, men det är en bra deal.
Jag har också ökat säkerheten på vittne och underlättat dem.

Vi är så pass många, var och en kan använda några av sina vännner och skydda upp sitt vittne.
Vi kan använda oss av aggresiv beskyddarverksamhet.

Den mesta info ni behöver för och reda ut situationen finns på bloggen

Richard

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar